Board logo

標題: Speechless - Naomi Scott 阿拉丁電影插曲 木吉他演奏 [打印本頁]

作者: barry770319    時間: 2019-8-11 22:54     標題: Speechless - Naomi Scott 阿拉丁電影插曲 木吉他演奏

https://youtu.be/3_J-Tt5yKYU, m! B1 X6 _! N4 r, q

8 u8 e6 H8 P/ L* Q" s3 D' u* T. A: Z前陣子看了電影阿拉丁2 Z# q. H* ]8 j

' E0 `$ N9 o/ c1 q0 |7 E; Q7 d裡面最有印象就是這首歌, 普偏簡單 適合初學者練習# x# F6 {" Q. b8 y' R. `
$ ~' p8 r: H0 r
Guitar: Trumon J850F ; }: Q5 q. N+ ~2 K( N5 _* N
Record: Focusrite
9 s9 s; n- S) ?/ M# K9 S3 d' PTab source: https://reurl.cc/92xVa
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2