Board logo

標題: Señorita 吉他演奏 [打印本頁]

作者: barry770319    時間: 2019-8-11 22:51     標題: Señorita 吉他演奏

https://youtu.be/rUb6PNHzD8s; n3 W: q+ z" J2 k/ q8 Y
9 M' E. w" N/ ?3 b* {! B# c
最近很紅的一首歌來自Shawn Mendes, Camila Cabello
/ v  A- s4 a5 v* _" N) A1 [0 I( k( g
; ?5 [8 w4 E! n5 C2 f% z7 r3 ~中間一直olalala, 基本上譜不難有興趣可以參考6 {  U4 z9 j9 x  G, T0 j
7 s/ e  p( r: e* _
Guitar: Trumon J850F
0 C. q- ]' N9 k  IRecord: Focusrite2 q$ a$ [' v. J4 r# v9 X
Tab source: https://reurl.cc/pG2le
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2