Board logo

標題: Señorita 吉他演奏 [打印本頁]

作者: barry770319    時間: 2019-8-11 22:51     標題: Señorita 吉他演奏

https://youtu.be/rUb6PNHzD8s/ q8 W' g2 v4 {, @& ~

) A3 E3 X$ B9 t) O8 l最近很紅的一首歌來自Shawn Mendes, Camila Cabello
/ G4 {/ z1 t9 S( O3 [  Y+ x( w9 I
中間一直olalala, 基本上譜不難有興趣可以參考
5 w' k1 g8 u6 }0 g: E2 d
' D, J8 u1 Y5 p6 f8 d7 B# i& ^0 Y% xGuitar: Trumon J850F 6 X# r* Z. u  |) O% q  Z
Record: Focusrite. l- }7 V/ b+ G: d, G. @' y$ s5 j
Tab source: https://reurl.cc/pG2le
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2