Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子 , N9 r% y. i3 l  l; x0 _3 T) B
7 M! x$ R. Z% n/ \# o  I" A

" X1 F/ S9 L5 l    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160
0 l6 O$ R# b" H: Z; _6 Z+ [  ]
4 O, p& B$ B! R$ L7 L, t. C4 n' T- k2 u( ]- t$ A2 b( G
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160 ( T4 S, c/ o8 j8 [+ C& v2 W
& D! H2 L& f* C1 L, g
  S) h/ l; g8 p- _5 f# J- V6 j
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子
5 M" M3 c! n6 y% }
) p( d) }- H% w8 |) p' g* M" M3 Y  d8 U- Z7 v
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160
3 @& Q. y7 j6 d1 D( b+ j  R% K1 l+ e! S8 e9 x# ]0 H7 Q

" D; s" K7 g8 X0 v! d    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160 $ @; I/ K. z, N6 Y+ M  V5 H

- u% ]* _- F5 q; \9 p! y& h9 q- Q( R# j8 t0 Q' |* K2 n7 F
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160
4 l+ b/ \  R$ i( E
( ^# ], A4 ]( D. b9 C2 f- w8 T4 X/ l/ M9 s
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160 % r  m3 [+ Z! b( f& }

' G' q  T2 N( |0 J1 a/ ?* y0 K( C9 ?& G1 L; e
    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2