Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子
5 s  L& H5 m/ I  \2 C* a7 v- h, k3 z% C- A0 S

5 K3 N8 }. c# w    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 ) s# d- y2 s+ K$ v

  c* p6 j, R* S" y8 T4 ~- z, e/ P. m
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160
% @' n5 z! ?, }* g
2 W& F2 v- E1 A( v8 H! v5 g: S" B  C, R5 h
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子 , l4 Z. @$ L2 d' m

% t4 i7 Q( \4 l7 q. n% G+ C" Y5 N% m# o" J" s
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160
9 z; Q+ f% A4 f/ l1 R( M  Z; B" v
0 d  `6 A( T. Z; ?$ x! c" ~: y0 h) j7 U8 j+ V4 d
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160
' u3 f- |* `* ^. t* o1 |
; `6 U0 g5 S( s
7 u* p" h+ f4 l& f$ G  i% [. L    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160
1 P" A7 B+ a4 S! S( h: D, K/ |7 ]1 d1 u. }) [/ p
2 M2 f- d" w* H7 G; K
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160
- j" C! X4 g. ]1 J. S% \' r7 k4 s+ u5 j, X5 u9 E

# x4 {2 b5 \; p+ C3 Q2 k    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2