Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子
" c3 K- i$ H0 c
$ T( \1 H7 n& ~! i% E3 t: ]) k. Z8 U. l$ t' ]# ]2 ~
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160
* K8 Y4 H9 |  |/ O$ r. O; J* r% A' n' e( U
# Z  F  g$ l( e9 A7 F
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160
, Y4 B7 p3 v' l8 z$ v+ O9 L* C# C" ^4 G( o; H
+ M' u2 u$ b( C
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子 3 t6 L9 F; B4 G4 s2 `2 @. q
+ _6 ?1 O9 z8 q8 x: w
( A5 W( C( }' d- f7 H
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160 * e' T3 r. l: y6 {" m- l3 ^8 ^

0 e/ X6 y4 V1 U1 Q# x. N' D+ g2 o8 N* C; W& N
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160 ) _- Y8 Z, Z1 c# r2 P  q

2 Y! c2 F' c. i5 `1 S+ b+ m" B  I; q2 H& C
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160
8 P1 k: M/ R" W- a$ @) e" q% l" f1 Q8 `1 K1 Y! `( r

; ?7 \8 C* l$ B  K    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160
2 O; H1 M0 Y4 @; i# q, x2 N; y
; t( j1 i9 q% g/ \! z1 @2 B5 o5 }2 Q3 K+ }1 h! ~! ^$ m) H
    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2