Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子 3 w! i/ _! U& h4 x! j+ V# A
- V5 D4 {- M) O. Y9 |6 M" a3 E

5 R; i5 Z! r  Y    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160
1 P) k. {! E6 V3 q' p9 T3 ^: N" N8 G1 g+ [* A6 S, x
* V! s& R0 e' [) c" k
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160 * f9 d5 n6 |9 ^' C9 q
! Q  X6 S0 v1 i
0 G8 F/ G  r) \+ g9 m
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子 # V$ K, G5 F- R1 u7 h/ T( N; o

8 x' h8 {( H- [4 J5 r& ?0 |9 _1 E6 I2 n  v0 G( M
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160
% V. l! n! d! ~9 C, m
7 m2 x/ J, B) Z; P7 q) ^8 K4 ]( }& L& l$ P* e9 t, I
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160
5 Y, J' h: m9 x! q& I  c/ y* P" r$ C# {# X; W
8 ~- t4 Q8 d  m' ]
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160 + M" p2 u& R9 u+ l6 \, Q

( q6 X: y5 r% K- S4 S5 d7 b
# r" X9 a+ Z+ R    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160 2 \) c* T7 F: G" P
0 W0 O2 l: n* U# \
9 R/ G. b3 {% C5 D0 w8 b$ m) L
    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2