Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子 + R4 K1 E$ a0 e. I- c
9 ?- ]5 N7 ^0 D; W+ F1 h% ?! ^
: w. J6 U$ D9 t* l8 E+ {
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 3 M# W8 S6 c" f0 I

8 o( X1 N5 {- S) F
8 V6 N7 W# n3 l. K    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160
4 _: ?4 _) \5 _( W. H  t2 h9 }1 z8 E1 E

3 B1 O1 B. h7 Z" J" c    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子
: R6 n& E* J5 S6 r% V4 j# A) u) F/ s( R; p/ H
. Q# j9 _' ^/ E# A
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160
' k# s$ f3 `% r# s8 Y  F8 J/ h% n! R; x* i4 f
2 Q% O2 }2 v6 _
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160 1 C4 g0 M& W. N( b; [% G( x5 b
6 U- n5 `6 J% T' Z4 Y# F2 @) ~

) Z! R- \) H' p! e  y% F: M; z    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160
  N8 W. b3 Q  d3 H  n, v8 P1 `  p/ C, n# M+ m0 g6 w, [$ y
2 ~, j; Y& V% F  U+ ^2 Z
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160
- z3 Q2 l: T( X8 t) Y  j/ {
' ]- g, e$ i- |9 d6 Y) G0 |' Z/ O7 w- m* l. ]/ `+ f. h
    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2