Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子
. Y+ j9 m; d* Y) `' I& u7 B1 b; Q. U* g
* @2 Z6 c/ N- Y( A% v
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 3 Z7 N  Q5 L, \( ]
, g1 w1 s2 O! [+ `" E* `

' e* S' [7 i: C! G    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160 " q! v! o( m& O  H& _

8 {& s5 G8 y: a5 M  f5 M8 g' F  j8 h/ }  z' ?4 V9 Q, O
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子 $ c2 m. i9 Q+ L/ K1 C% C5 @

8 C3 T4 Z  a0 u: l" X2 {- Q0 ~9 G! z2 G" Y; _. b8 C
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160
6 D6 S2 P. P( D0 {
" {" _& V3 t+ o8 Y* ]  h: t5 h8 v- O9 b7 K' y0 }% N6 N
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160
: F2 ?3 l4 K/ ]; M3 r9 m7 B7 _, w. h+ q8 X& H3 Y2 y2 c

/ R0 x' Q- u* X    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160 : P$ i7 B3 h9 l& i

2 I0 I" k' w& s  }  v/ H+ ~- x' e/ b3 a
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160
" e/ l# r9 w7 X/ x# {: ^& p6 S. O4 `: r: ^

, q8 F+ [. n8 B0 X4 ^    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2