Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子
3 Z6 u, L0 a! H5 o3 @
  @1 a2 n/ A# W0 U$ U" |' c
7 S, f3 p! M1 t5 [    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 7 ~) D  _# L; P  W5 r; y

- y0 l7 W% P# i4 X( Z) y8 _* t$ C/ P2 i8 Q/ T: Y. G# T
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160 , R: Y. u" \6 u5 \8 E- ]$ \

: f/ Q' k( ^2 I, P2 a( m
* U* m) j" k* A" P# f( q/ Q# |    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子
/ o. `( {, i; v4 j2 r& G! x- u3 r8 @
* b- i$ a' o" v7 s) m
1 d4 G7 G. l7 [: D( n6 f6 e    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160
8 d4 Z7 o4 b) O$ D7 r& o5 g: ^1 e) o$ i& @

( }2 a9 P  g8 v0 [' i5 U4 g    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160
  F1 A3 j1 W7 w0 y
% i& `3 F1 ?% V; P; p
' |; E. }; x7 {    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160
, B; H- r( ~2 H% W7 p4 h+ e* w2 B/ o1 ]) j

# Y: W: Y3 |) Q. r: \4 o/ @    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160
: [5 @$ T4 F/ P. B" L) p' C9 _
- ~  G) }0 j- z8 u+ c) Y% s( F! X1 \
    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2