Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子
/ ]# h" {6 \* Z7 F5 T$ Z
" S/ Q' X8 p( C
, o8 N5 u& }& }. o    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 0 r# }( |' R; W

/ R0 ]4 g$ ~" J
" f; m* z3 b8 ^- B# p; f    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160 ) U# L: i' ~5 [; V1 B% b
: p4 d, C/ _2 n0 o0 }# }
3 z, i1 J" Y$ Q- W% D9 x
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子 5 o, s2 R8 s" K. C
% }2 `1 X9 z9 T  ^' F% B$ P

$ [* J) a3 {) u: q; t    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160
( M0 V/ W" c) e/ Y* X; `0 g3 N8 ]3 n

) _' M7 T. D/ C6 z* e8 P) {7 b' d    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160 + e# ~$ c' Y7 f3 r# N8 O

* k' e! O! a2 B; J% S, X# A* m9 Q2 N$ E5 C
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160
! N- D2 V( {; g' _9 ^6 q$ V# X9 m# U
  x$ F1 J2 ^' ~' x, s+ V! f9 c" r8 d9 n! R- P! s# O# U4 w
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160
9 B* z6 E* X' V9 h' `; [+ S9 Q) n
9 X- J* Y9 C% v4 h
% _. Q# w; j2 I5 U. j$ v    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2