Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子 ; ]( `* N7 x* i& m  t7 v
) `1 g+ {& }1 g
  C9 Z# F+ J& E4 h2 ~
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 6 u: e' R0 W6 o8 H) J

* M$ C7 E( c6 `5 L% Z5 t+ O% O- D1 \
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160
4 e- S  T* ]8 C- @$ `! `; a' w8 L9 g5 ^
" @' ~# a' @$ ?
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子
6 _' G& U$ D; n+ e1 T; I" q
% o' B0 |5 F, _$ l* `. l# a. Z6 E0 T& n7 F. K6 h! r7 v9 C
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160 " K% Z0 s5 q9 g4 m( @& y* N
( p: a; O% a( ~  ~' {
$ k, g3 @; Z; t5 y8 B9 ^
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160
! f, f! N8 ~6 R
" b" m- o/ q# s" k0 E$ ?
' e1 q9 f+ I6 D0 N, T; N    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160 5 Y9 {7 ^3 m- G

# ~/ a3 {( O% y& Y# w' Z1 r; c  |$ M0 z4 }7 g5 j, ~! V) A5 n0 M
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160 " d+ n5 O) N+ A( n. c

* P3 D' a( i/ a* c) l; |- R/ x# g( T$ C4 i6 A. Y0 ?. U
    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2