Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子 , Y  Q, Q3 z& J5 \

) Q. c; q) h  Z' x2 `7 c2 e: b  V' n0 Y& n% C2 c  }$ {9 f1 ^
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 . o2 S- v/ h* m! p: [6 V* T1 Q! F  k

" {* n6 F; w! B( q* _+ a; s7 }$ u* A1 a' a1 ]. u! W# L  f
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160
* ]7 U0 m8 o$ k( ~
7 v+ k/ M9 G- M7 i* I2 U- ?9 q" |( P2 O& G# A* O8 A+ W6 S
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子
6 X  a8 P& Y, n' S4 l% }# P& b7 h; b: y0 O
) d8 B4 ], X( C3 ^. m- I- ^( K1 c
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160 ' n# a0 J8 [! ~" Q* s
2 }3 p' Y; s0 a) ^. ]8 P8 c
. w& t% ?. T- l' i: ^- M8 o
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160 5 ]' V* ]0 t4 E& Q( i
% b( E9 |8 F4 c' m( G

- u; N+ B! p6 K$ ?3 Y; ~" `4 `  Z    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160 , u2 a% g$ z* Z. A" d% y# @

& w1 h4 B0 x0 c6 S/ `& A5 h" a2 T& j  ~5 f0 x' H
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160 4 C4 b3 ^# D, o. o  ]

- `$ I: S+ m# U: r$ n8 G
+ P! W/ R/ N1 b, P: h. O/ z7 r% M    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2