Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子
$ v) s3 x1 A) o/ _/ S1 N3 t! M( N' Q* s0 c( U( I

, Z9 C8 z% v, w# v1 W: |    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 0 G& z3 ~7 a6 B) S1 _4 x" L4 ?
$ k. {. D- ~- s+ `' [
8 y1 P! L: O" J& P% m
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160
6 g! n( B5 f5 G. Q8 d7 `# I; p0 F: c& A$ }1 n6 O2 u! A
7 n7 ~8 b8 u# i. M7 M+ i, V+ Y
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子
+ D: g1 `; S& K7 d6 ?+ r( M* R3 m- B' d) z; o: f2 I1 a

# E6 R' R& d( c+ B    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160
7 j3 i+ z" s% s) n$ D' ~$ ~# A, y/ R0 O% [  s' k2 B
  _2 N* M8 }1 F2 F
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160
+ `  Q1 ?2 W6 M. H4 x0 p' x1 a+ Z5 {9 S5 R, o
. U! T) O$ g8 l/ W
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160
& f8 e1 C2 m  t9 [2 p) |" v# _6 |6 C* T6 k, A

& [1 C0 E8 S2 J    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160 - j: ^# z! ^& w

- |2 R5 g, c  G1 Z
+ H# t# J! B8 E8 b, ~# W    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2