Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子
- r9 j( Q  L/ |* J* R% Y+ u) a
" V# f" I8 @) {3 x
# t5 P. G5 a1 ]' I  F' i" X# _    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 1 o$ p6 C- a( f/ H! ~" U) |
8 C8 r* Z; `! ~: r( x

  Y1 T# Y2 S/ O2 U4 t    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160
9 g+ n  C, w- [5 Q0 C6 }5 }
5 A  Y' y9 {5 B% |6 `- v" w2 ]# @* P2 F- u
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子 4 m1 R2 e) V& t9 c* L4 B5 l
& ?; v! T( A$ }

9 p3 i! n4 m' l6 C' s    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160
. G5 k/ M  {- F4 v  v' q) e
9 \4 ~& O6 o0 A8 E0 I
+ T: }# c. B9 G' [; z( i( D" n    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160 4 {. I1 m6 a0 b* _! B# p

& u6 [' K2 K0 v  g) n( s# Y  V
* v5 _- E5 r5 w5 g0 w1 o7 `+ n4 R    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160 ! G' p2 W; t* \2 s2 J# o

4 t* v6 h( w* [- g% e6 Y0 V% q* j- O) W' E  Q" v5 e8 z2 {
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160
$ T7 V" i3 d) u: J, J5 z
0 M& p' r' {; `7 J. D5 T% O, b. X- \) K' f  T  L9 P
    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2