Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子 # D; _+ `6 B5 F8 u2 f
2 X6 f/ N! i6 r; V5 w. [

& G4 R/ v* y9 J' V6 z! _    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 & Y( h0 j& Z6 k9 s$ I* r4 U
% o3 M( a6 O+ T# y; j& M7 Y
/ C* O. w9 q% b% L' X/ `3 x$ C
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160
6 w; @) Y" ^/ p9 d) I1 _% B# w; |6 s* T1 `: u7 d+ j9 T
$ k) _0 @7 n) a% g1 `3 ~
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子
& i( O8 ]+ F, X6 ]/ M: y, s) H: w
8 a/ n( _5 e6 u7 F6 m
+ R6 j6 O8 s8 W$ w    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160
/ V5 S, r' G' n6 D& y6 J' ^. c
; A! v* q; B6 [; C6 r: M1 W
0 i. H1 ]/ e, ]' i- X    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160 0 @; ~# h; D7 b: {6 t/ u

( ^. R3 n- I8 J7 f5 x: j5 w; w7 T: o
( _% ]) t, @% j# ^% P( {+ W' t    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160
) z3 X! v% l5 F" Y; \9 }0 R0 Q% o1 p  U2 @0 H% C( f

; h0 ]# e5 b  g7 T3 ^    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160 3 G8 O. r; C8 i- y: B5 W

7 @4 b( _( }* e; z
9 ?+ j# W! e1 a1 _4 I; i& A- m" K7 V4 w    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2