Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子
% Y7 g9 S% L& Q0 K1 |# _5 w9 M6 h

- I" i4 H7 K& o4 M3 B    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 ) ~+ l; v* N# k

& [- m6 J  E* n( \0 S
6 v$ j, U/ k9 u5 G* h: T    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160
& y8 S# d, h& m! a: d: R0 `' H' `  S% h
# X: P9 h9 d% U6 V
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子
$ ?  l2 a4 n, D" `3 n( c4 S* _" X; Z4 x
/ e" R& I. Q0 j2 m  ^
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160
. H9 \. J9 h$ {: c0 b9 J. o. G
% j3 Z( z6 Q: P% d  W6 e
- n, f/ n! i( u9 y& `2 w    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160 8 {3 j% p- m$ U$ c- k

, `" d8 Y5 k+ Z
/ y, G, r; r: o& o& ~; _    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160
5 f3 j; `) z8 G- a9 K3 k7 e2 B8 F# ]0 I& a

7 s) G+ \  J: _. Q( w7 O" G* W    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160
! y; G& ]3 M7 F( l* U" R" a+ I, j; M7 s) S0 H" N" i( }$ |2 {
; y+ E) _( L8 ]
    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2