Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子 4 q# n( K1 P5 a( J
% ]- J4 a, `3 V7 b
! C  S: `7 I# X' h% r$ X
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 8 \# w/ l$ C1 Q" \

9 ~+ a3 y) M0 }1 B3 u2 c" v) F( f9 j( M9 @8 ?- o' J2 n
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160
8 [" s8 U3 _) |0 Q0 r: b. Y
8 I2 M! M1 x6 H2 L6 U6 l$ f/ v% ]- k: D
6 j7 X: c! ]  F  C4 |    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子
0 Q2 G( K7 B5 D# i$ X! x2 P) l6 P
1 n: J; M1 U& w4 }: J/ Y
& p8 m- l; t" N5 K  A( M    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160
" I1 V6 Q  g5 ^' K/ f% G$ T
7 \6 r. d4 G6 h( \% Q7 o: x
3 p0 T6 U. |% a/ a3 H+ I5 G- f# ?    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160 & z, h# H0 J+ ?/ U

, F6 o0 c! t- X& r+ x
$ c( ^$ T! `: Y5 Y* j- W  G    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160 " W& u7 ~- T- K. N% J+ E
2 G) n% u  B" W

1 b( Z9 {$ G9 S6 t1 S    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160 ! l" e5 R. J# d: T- e9 z

3 {/ C3 \( f4 f5 z& Q- s: z& z- c5 l9 i3 o* U+ ^2 m; E
    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2