Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子
0 S4 c6 ~" ^& m
. N* @/ Z8 {0 ?+ c
/ e7 n6 I, X' E7 R' ^1 X9 M    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160
( n: e0 T) ?' D$ [6 e/ P
' o0 J( L3 g3 k0 ]2 ~# _& E- W1 \+ i" x
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160 " O" x# u6 E. ^7 x! n# O7 @
; D/ u, y+ e4 b; E! X

; ^  Q6 Y1 L  q0 Z9 ?1 h5 s: w  C    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子
9 D/ m( z. Q4 d6 ?; p0 j
3 P- N( S. N7 L+ @( \! I& C; Z; V8 |
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160 6 p  m2 M; n6 v% h* s

7 L+ ]4 c, ]0 Y3 e, Z9 Y0 w: |  j
5 u& P- ]/ Q) m/ k3 z) G    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160 0 A$ z! l. h# ?, ^! C  Y
3 [0 A: q7 U7 o6 E  `  h
) p- G( U) q, P
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160 % v8 e' T' K, J4 y
* D$ m( Z% ^8 n2 v* \: z+ x

9 V: G( d- P8 w  V3 U/ {    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160
- T. b8 d' X  s0 m2 ~' s8 s/ q
" S1 c# q- p2 k& T; w" r- g3 Q4 Z
    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2