Board logo

標題: 台灣還是有人的 [打印本頁]

作者: 小蚊子    時間: 2014-4-28 21:15     標題: 台灣還是有人的

http://www.youtube.com/watch?v=TxL5E7J6NhI
作者: orz8809ed    時間: 2014-4-29 21:09

太神拉 !!
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:27

回復 1# 小蚊子 4 R  f6 \. @+ ^) K9 V

: S# I, l! ?7 z- f4 j) M% }* ?& [! w" e9 o/ R# t! W, l
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 3# kuoken8703160 4 K: p% e& e/ k7 X: J
( L0 `, Q' R1 o/ j! L! O& F* G
9 E+ V; F" Z# E( |
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:28

回復 4# kuoken8703160
  v' g& `( `  u' `* [" h  T9 h" v9 k5 O

, R! j" V7 R9 Q4 c8 @$ v    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:45

回復 1# 小蚊子
$ G" e. w3 R, g, B& G
1 j. ?$ Y( f" u; M3 z# h# r& f( U" C4 ~# `
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:48

回復 6# kuoken8703160 " x+ o, P/ p5 t' K" Y

' U; p, |% T, X. Q  w$ t
8 O" A$ h" c$ E( N    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:51

回復 6# kuoken8703160
. x: W% \) F* v! z4 W0 H9 ]4 G2 [# s2 a- ]

; g5 |3 Z+ a, B1 Y, e- O" }% M    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:54

回復 8# kuoken8703160
7 X% C" x: r7 O3 N' A* s% J- G6 A. t, x  j5 V
  f. Z; i1 Z6 M$ y) ?
    1
作者: kuoken8703160    時間: 2014-5-3 16:55

回復 9# kuoken8703160
0 U+ U, [1 {* n* K! a9 \
8 c+ w. Y1 `% |/ U% ~
" c' M( x7 Z8 L2 K" r2 \# Y& P% T/ W    1
作者: e1234u    時間: 2014-5-5 17:43

神 ...            
作者: akai    時間: 2014-7-17 14:19

推一下!GOGOGO
作者: 1232179    時間: 2014-7-20 11:05

貌似是台灣第一把交椅
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2